#naturallygoodwines
Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetija Rojac in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kmetija Rojac v okviru izvajanja aktivnosti/ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) zasleduje cilj zmanjšati vpliv kmetovanja na okolje.

Pri tem pričakujemo naslednje rezultate: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje
kmetovanja podnebnim spremembam.

V okviru ukrepa KOPOP smo na Kmetiji Rojac del operacije »Vinogradništvo«, ki pomeni spremembo obstoječih
kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Dodatno, na Kmetiji Rojac izvajamo tudi aktivnost/ukrep 11 Ekološko kmetovanje, katerega cilj je spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pri tem pričakujemo naslednje rezultate: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju
oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Ukrep Ekološko kmetovanje se deli na dva podukrepa, pri čemer smo, glede na naše dolgoletno ekološko kmetovanje, vključeni v podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in
metod ekološkega kmetovanja.

Pri tem izvajamo naslednje aktivnosti/izpolnjujemo naslednje zahteve:
Glede na zahtevne lege naših vinogradov, smo na Kmetiji Rojac vključeni tudi v aktivnost/ukrep 13 Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Cilj omenjenega je ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). V tem okviru so tudi pričakovani rezultati: Da bodo plačila OMD prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Na kratko o sami aktivnosti/ukrepu 13: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

V danem kontekstu pa se izvajajo naslednje glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji se ohranjajo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je- življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Vključitev in izvajanje navedenih aktivnosti potrjuje našo predanost in povezanost z zemljo, ki se odražata v naši filozofiji pridelave vin in posledično vinih samih.
Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja:
Evropa investira v podeželje